Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/42271
Title: Những giải pháp đã và đang thực hiện nhằm tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng trong hoạt động đầu tư công
Authors: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Keywords: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Đầu tư công
Vốn đầu tư
Vốn ODA
Dự án đầu tư
Công tác đấu thầu
Khu công nghiệp
Khu kinh tế
Thanh tra
Abstract: Tham luận đề cập đến những giải pháp nhằm tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư công, cụ thể trong các lĩnh vực: (1) Trong công tác phân bổ và giao vốn đầu tư. (2) Trong công tác quản lý nguồn vốn ODA. (3) Trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư. (4) Trong công tác đấu thầu. (5) Trong công tác quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế. (6) Trong công tác thanh tra, kiểm tra.
Issue Date: 2009
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 5 trang
Method: Viện Khoa học thanh tra
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6.1.Doithoai5_Thamluan_BoKHDT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 111,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.