Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42352
Title: Công tác phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Bộ Tài chính
Tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Luật phòng chống tham nhũng
Xây dựng
Đầu tư xây dựng
Thanh toán vốn
Quyết toán vốn đầu tư
Cải cách hành chính
Vốn đầu tư xây dựng
Abstract: Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng những năm qua luôn được Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp quan tâm nhằm đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm phòng, chống tham nhũng, chống thất thoát, lãng phí vốn. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, với chức năng quản lý nhà nước của mình, Bộ Tài chính ý thức rõ những sai phạm, nguy cơ, hành vi tham nhũng có thể xảy ra, để từ đó thường xuyên rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách về quản lý tài chính đầu tư cũng như tăng cường thực hiện các giải pháp về công khai, minh bạch nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng. Bộ Tài chính tổng hợp, đánh giá một số kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng đối với quản lý tài chính đầu tư năm 2010 và tháng 9 năm 2011
Issue Date: 2011
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang
Method: Viện Khoa học thanh tra
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.1.Doithoai9_BCdanh giaPCTNveDau tuxaydung _BoTai chinh 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 171,49 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.