Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42355
Title: Phòng chống tham nhũng trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản - Thực trạng và giải pháp
Authors: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Keywords: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Luật phòng chống tham nhũng
Khoáng sản
Quản lý nhà nước
Tài nguyên
Bộ Công nghiệp
Bộ Xây dựng
Trữ lượng khoáng sản
Abstract: Tham luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý Nhà nước về khoáng sản; Những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản dẫn đến tham nhũng và một số giải pháp phòng, chống tham nhũng.
Issue Date: 2011
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 12 trang
Method: Viện Khoa học thanh tra
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.4.Doithoai9_THAM LUAN CUA BO TN-MT ACD9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 204,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.