Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42360
Title: Báo cáo Đánh giá tác động của Đối thoại về phòng, chống tham nhũng tới công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng; Những giải pháp và kết quả PCTN từ sau Đối thoại về PCTN lần thứ 5 tới nay
Authors: Bộ Xây dựng
Keywords: Bộ Xây dựng
Tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Luật phòng chống tham nhũng
Quản lý nhà nước
Đầu tư xây dựng
Luật Đầu tư
Luật Đấu thầu
Luật Xây dựng
Luật Đất đai
Ngân sách nhà nước
Tài nguyên môi trường
Abstract: Thực hiện Kế hoạch số 2488/KH-TTCP ngày 16/9/2011 của Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 10 và Kế hoạch số 2489/KH-TTCP ngày 16/9/2011 của Thanh tra Chính phủ về tổ chức hội thảo trước Đối thoại về phòng, chống tham nhũng với các nhà tài trợ quốc tế lần thứ 10, sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng báo cáo “Đánh giá tác động của Đối thoại về PCTN tới công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng; Những giải pháp và kết quả PCTN từ sau đối thoại về PCTN lần thứ 5 tới nay”
Issue Date: 2011
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang
Method: Viện Khoa học thanh tra
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11.2.Doithoai10_BC danh gia PCTN_Bo XD 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 174,89 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.