Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/42420
Title: Khả năng sinh lời của Ngân hàng thương mại Việt Nam - nhìn từ các chỉ tiêu ROA, ROE
Authors: Hoàng Thị Duyên
Keywords: Hoàng Thị Duyên
Ngân hàng thương mại
Việt Nam
ROA
ROE
Chứng khoán
Hội nhập quốc tế
Abstract: Trên cơ sở phân tích tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA - Return on Asset) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE - Return on Equity) của 9 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) đang niêm yết trên thị trường chứng khoán, bàl viết đề xuất giải pháp để các ngân hàng thương mại (NHTM) phát triển bền vững, ổn định trong xu thế hội nhập quốc tế.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo - số 2/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • chitieuroaroe.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,93 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.