Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42516
Title: Báo cáo an sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam
Authors: Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women)
Keywords: An sinh xã hội
Báo cáo an sinh xã hội
Phụ nữ
Trẻ em
Trẻ em gái
Việc làm
Đảm bảo thu nhập
Giảm nghèo
Bảo hiểm xã hội
Abstract: Nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng tiếp cận của phụ nữ và trẻ em gái tới chính sách an sinh xã hội đề cập tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 1/11/2012 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 (từ đây gọi tắt Nghị quyết 70/NQ-CP và Nghị quyết 15-NQ/TW).
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 138 trang
Method: Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 59.BC_ansinhxahoidoivoiPNvatrem_VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.