Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/42551
Title: Rủi ro thanh khoản và hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Đàng Quang Vắng
Keywords: Kinh tế
Rủi ro thanh khoản
Ngân hàng thương mại
Dự trữ thanh khoản
Tăng trưởng GDP
Lạm phát
Abstract: Bài viết chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản, gồm cả nhóm bên trong ngân hàng, như: dự trữ thanh khoản, nguồn tài trợ từ bên ngoài và nhóm nhân tố bên ngoài, như: tăng trưởng GDP và lạm phát.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 5/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • hieuquahoatdongnganhang''.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.