Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42633
Title: Báo cáo về thực trạng đội ngũ cán bộ và trí thức người dân tộc thiểu số; thực trạng các chính sách về đội ngũ trí thức là nữ người dân tộc thiểu số và việc thu hút đầu tư khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số
Authors: Ủy ban dân tộc
Keywords: Ủy ban dân tộc
Đội ngũ cán bộ
Tri thức
Dân tộc
Dân tộc thiểu số
Người dân tộc thiểu số
Đào tạo nghề
Giải quyết việc làm
Chính sách
Đại biểu Quốc hội
109/BC-UBDT
Abstract: Thực hiện văn bản số 59/TTKQH-TV ngày 02/8/2016 của Tống Thư ký Quốc hội, Quốc hội khóa XIV về việc cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội. Ủy ban Dân tộc báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ và trí thức người dân tộc thiểu số; thực trạng các chính sách về đội ngũ trí thức là nữ người dân tộc thiểu số và việc thu hút đầu tư khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số.
Issue Date: 2016-08-12
Type: Báo cáo
Extent: 27 trang
Method: Cung cấp thông tin bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7. 109_BC_UBDT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 43,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.