Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42639
Title: Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin liên quan đến phát triển doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (có phụ lục kèm theo)
Authors: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Keywords: 7726/BKHĐT-TH
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Doanh nghiệp
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Phụ lục
Luật Phá sản
Abstract: Phúc đáp văn bản số 2402/VPQH-TV ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Văn phòng Quốc hội, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin liên quan đến phát triển doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước (có phụ lục kèm theo).
Issue Date: 2015
Type: Báo cáo
Extent: 4 trang
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.7726-BKHDT.TH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.