Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/42640
Title: Quản trị rủi ro và khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại niêm yết
Authors: Nguyễn Thị Vũ Khuyên
Keywords: Kinh tế
Quản trị rủi ro
Khả năng sinh lời
Ngân hàng thương mại
Ngân hàng thương mại niêm yết
Niêm yết
Abstract: Bài viết đánh giá ảnh hưởng của hoạt động quản trị rủi ro tới khả năng sinh lời của 9 ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2014, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm giảm thiểu rủí ro của các ngân hàng thương mại này.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 7/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • nganhangthuongmainiemyet.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.