Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42663
Title: Công văn số 4001/BNN-KTHT ngày 8/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về Chương trình Mặt trận Quốc gia xây dựng nông thôn mới
Authors: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Keywords: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4001/BNN-KTHT
Đại biểu Quốc hội
Nông nghiệp
Nông thôn
Xây dựng nông thôn mới
Tiêu chí nông thôn mới
Nông thôn mới
Xây dựng hạ tầng
An ninh trật tự
Abstract: Nội dung Công văn số 4001/BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về Chương trình Mặt trận Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Issue Date: 2013-11-08
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 26 trang
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4001-Bo Nong nghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 41,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.