Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42745
Title: Bộ Công Thương cung cấp thông tin, số liệu cụ thể liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam và các nội dung liên quan đến lĩnh vực rào cản kỹ thuật, rào cản thương mại nhằm bảo hộ cho hàng hóa của Việt Nam
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Bộ Công Thương
Rào cản kỹ thuật
Xuất nhập khẩu
Rào cản thương mại
Hàng hóa
Việt Nam
Abstract: Bộ Công Thương nhận được công văn số 2553/VPQH-TV ngày 20 tháng 10 năm 2015 của quý Văn phòng đề nghị cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội. về vấn đề này, Bộ Công Thương xin cung cấp các thông tin, số liệu cụ thể liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam và các nội dung liền quan đến lĩnh vực rào cản kỹ thuật, rào cản thương mại nhằm bảo hộ cho hàng hóa của Việt Nam (Có phụ lục kèm theo).
Issue Date: 2015
Type: Báo cáo
Extent: 22 trang
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5. CV 11192_BCT_XNK (Phu luc 1.2.3).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 36,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.