Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42774
Title: Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2010
Authors: Chính phủ
Keywords: Chính Phủ
Luật Phòng, chống tham nhũng
Thể chế
Luật Thi hành án hình sự
Luật Các tổ chức tín dụng
Luật Thuế tài nguyên
Nghị quyết về dự án
Chính sách
Abstract: Kể từ 01/10/2009 đến nay, việc xây dựng, hoàn thiện thể chế phục vụ công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, nhất là thể chế liên quan đến PCTN được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm thực hiện. Quốc hội đã ban hành, sửa đổi, bổ sung 17 luật, ban hành 12 nghị quyết, trong đó có nhiều văn bản quan trọng đối với công tác PCTN như Luật thi hành án hình sự, Luật các tổ chức tín dụng, Luật thuế tài nguyên; Nghị quyết về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; Nghị quyết về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật, quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước...
Issue Date: 2010
Type: Báo cáo
Extent: 36 trang
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6. CV 103_BC_CP (Phong chong tham nhung 2010).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 56,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.