Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42782
Title: Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng 8 tháng năm 2013
Authors: Chính phủ
Keywords: 320/BC-CP
Tín dụng ngân hàng
Quản lý kinh tế - xã hội
Đầu tư công
Luật Cán bộ
Luật Viên chức
Abstract: Công tác phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện, trong đó chú trọng đến những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như đất đai, tín dụng ngân hàng, đầu tư công, quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các doanh nghiệptriển khai thực hiện quyết liệt Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ. Chính phủ đã ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21 -KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về công tác PCTN, lãng phí; ban hành và chỉ đạo thực hiện các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN năm 2012; chỉ đạo việc nghiên cứu, trình Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề án tăng cường thực hiện và kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước; chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Chính phủ đã định kỳ đánh giá tình hình, kết quả công tác và chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp PCTN thuộc phạm vi trách nhiệm của Chính phủ.
Issue Date: 2013
Type: Báo cáo
Extent: 28 trang
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3. CV 320_BC_CP (Cong tac phong chong tham nhung 8 thang 2013).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 44,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.