Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42859
Title: Công văn số 8765/BGTVT-KHĐT ngày 29/7/2016 của Bộ Giao thông vận tải cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội số liệu về tỷ lệ đầu tư giữa các ngành giai đoạn 2011-2015 và dự kiến giai đoạn 2016-2020 các dự án do Bộ GTVT trực tiếp quản lý; thị phần vận chuyển hàng hóa và hành khách giữa các phương thức vận tải
Authors: Bộ Giao thông vận tải
Keywords: 8765/BGTVT-KHĐT
Đường bộ
Đường sắt
Hàng không
Hàng hải
Đường thủy nội địa
Abstract: Bộ Giao thông vận tải nhận được Công văn số 1691/TTKQH-TV ngày 28/7/2016 của Tổng Thư ký Quốc hội về việc cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội số liệu về tỷ lệ đầu tư giữa các ngành giai đoạn 2011-2015 và dự kiến giai đoạn 2016-2020 các dự án do Bộ GTVT trực tiếp quản lý; thị phần vận chuyển hàng hóa và hành khách giữa các phương thức vận tải.
Type: Báo cáo
Extent: 2 trang
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2. 8765_BGTVT_KHDT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.