Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/42990
Title: Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Thành viên Chính phủ đối với dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi)
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh.
Pháp luật
Luật cạnh tranh
Dự án Luật
Báo cáo giải trình
Thành viên Chính phủ
Cạnh tranh không lành mạng
Cơ quan cạnh tranh
84/BC-BCT
Abstract: Công văn số 84/BC-BCT của Bộ Công thương về việc báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Thành viên Chính phủ đối với dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi)
Issue Date: 2017-09-05
Type: Báo cáo
Extent: 7 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5. BAO CAO GTTT Y KIEN THANH VIEN CHINH PHU.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 483,9 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.