Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43065
Title: Hoạt động lập pháp của Quốc hội trong mười năm qua (2005-2015)
Authors: Trần Ngọc Đường
Keywords: Trần Ngọc Đường
Quốc hội
Lập pháp
Hoạt động Quốc hội
Xây dựng đất nước
Phát triển đất nước
Hiến pháp
Kinh tế
Quyền con người
Quyền công dân
Abstract: Bài viết đề cập đến hoạt động lập pháp của Quốc hội diễn ra trong bối cảnh công cuộc xây dựng và phát triển đất nước đặt ra những đòi hỏi nặng nề và bức thiết hơn so với những năm trước đây và những thành tựu, hạn chế trong hoạt động lập pháp của Quốc hội, đưa ra một số kiến nghị.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 8 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 02+03 (2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • HoatdonglapphapQH_TranNgocDuong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 512,22 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.