Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43112
Title: Cải cách hành chính hướng tới một nền hành chính công phục vụ xã hội dân sự
Authors: Phạm Đức Chính
Keywords: Phạm Đức Chính
Tạp chí Quản lý nhà nước
Hành chính
Cải cách hành chính
Xu thế toàn cầu hóa
Kinh tế quốc gia
Công vụ
Phát triển nguồn nhân lực
Nhà nước pháp quyền
Phòng chống tham nhũng
Abstract: Cải cách hành chính luôn là động lực cho sự thay đổi, là công việc đầy phức tạp và thử thách, nhưng đem lại hiệu lực và hiêu quả cho khu vực nhà nước, góp phần phát triển kinh tế quốc gia. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách là xây dựng quy hoạch chiến lược, cải cách nền công vụ, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng nhà nước pháp quyền, cải thiện chế độ dân chủ, phòng chống tham nhũng và phân cấp trong khu vực công.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 231 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Caicachhanhchinhtoimotsonenhanhchinhcongphucvuxahoidansu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 310,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.