Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43166
Title: Phát triển nguồn nhân lực công vụ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa đất nước
Authors: Lưu Kiếm Thanh
Keywords: Lưu Kiếm Thanh
Tạp chí Quản lý nhà nước
Công vụ
Nhân lực
Phát triển nguồn nhân lực
Hiện đại hóa đất nước
Cán bộ
Công chức
Viên chức
Abstract: Việc phát triển nguồn nhân lực công vụ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước có vai trò hết sức quan trọng. Phát triển nguồn nhân lực công vụ là một phần trong chiến lược thực hiện và đẩy nhanh quá trình cải cách hệ thống công vụ nên cần được đặc biệt chú trọng và được sự quan tâm của Chính phủ
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 231 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • Phattriennguonnhanluccongvudapungyeucauhiendaihoadatnuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 441,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.