Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43315
Title: Hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng ở Việt Nam hiện nay
Authors: Vũ Thị Lan Hương
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Người có công với cách mạng
Chính sách
Chính trị
Liệt sỹ
Gia đình liệt sỹ
Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Thương binh
Bệnh binh
Người hoạt động kháng chiến
Abstract: Chính sách ưu đãi người có công là một trong những chính sách ưu tiên xuyên suốt quá trình cách mạng của Đảng và Nhà nước ta. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã xây dựng các chế độ đãi ngộ nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công, góp phần ổn định chính trị, giữ vững thể chế, tạo điều kiện cho phát triển đất nước trong thế ổn định và bền vững. Việc thực hiện chính sách đối với người có công vẫn còn một số bất cập, chính vì vậy, tiếp tục hoàn thiện chính sách này là vấn đề hết sức cần thiết.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 234 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • HoanthienchinhsachuudainguoicocongvoicachmangoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 207,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.