Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43322
Title: Tính khuôn mẫu của văn bản hành chính
Authors: Phạm Thị Ninh, Trần Thị Hương Huế
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Hành chính
Công nghệ hành chính
Văn bản hành chính
Ngôn ngữ hành chính
Quản lý hành chính
Văn bản quản lý hành chính
Abstract: Bài viết đề cập đến tính khuôn mẫu của ngôn ngữ hành chính và các cấp độ của tính khuôn mẫu của ngôn ngữ hành chính.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 234 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tinhkhuanmaucuavanbanhanhchinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 239,58 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.