Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/43324
Title: Thực trạng phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Hà Nội
Authors: Nguyễn Thị Thanh
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Xây dựng
Đầu tư
Xây dựng cơ bản
Ngân sách nhà nước
Vốn ngân sách nhà nước
Vốn đầu tư phát triển
Quản lý phân cấp
Kết cấu hạ tầng
Nền kinh tế quốc dân
Abstract: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước là một phần của vốn đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước được hình thành trên cơ sở sự huy động của Nhà nước dùng để chi cho đầu tư xây dựng cơ bản nhằm xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật và kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội cho nền kinh tế quốc dân.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 234 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Thuctrangphancapquanlydautuxaydungcobantusudungvonngansachnhanuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 169,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.