Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43397
Title: Cải cách hành chính ở Việt Nam hướng tới hội nhập quốc tế và cộng đồng ASEAN
Authors: Nguyễn Quốc Sửu
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Hành chính
Cải cách hành chính
Hội nhập quốc tế
ASEAN
Khu vực công
Cải cách khu vực công
Hành chính công
Abstract: Hội nhập quốc tế và Cộng đồng ASEAN là xu hướng mang tính tất yếu của các nước khu vực Đông Nam Á. Những giá trị chung của hội nhập đòi hỏi mỗi quốc gia phải tự đổi mới để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững, trong đó hiện đại hóa khu vực công và nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước được xem là giải pháp căn bản. Thực tiễn này yêu cầu các nhà chính trị, quản lý quốc gia cần xây dựng chiến lược cải cách khu vực công vừa phù hợp với đặc thù quốc gia, vừa tham khảo những giá trị thích hợp từ quốc gia khác.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 235 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • CaicachHanhchinhoVNhuongtoihoinhapquoctevacongdongASEAN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 240,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.