Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43580
Title: Chính sách dân tộc và công tác dân tộc hiện nay
Authors: Nguyễn Thu Trang
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Dân tộc
Chính sách dân tộc
Công tác dân tộc
Kinh tế
Xã hội
Xóa đói giảm nghèo
Chính trị
Abstract: Chính sách dân tộc của Đảng luôn được quán triệt và triển khai thực hiện nhất quán trong mọi thời kỳ. Đồng thời, trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể, chính sách dân tộc của Đảng luôn được bổ sung, hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của đất nước.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 237 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • Chinhsachdantocvacongtacdantochiennay.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 163,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.