Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43671
Title: Chính sách dân tộc và công tác dân tộc hiện nay
Authors: Nguyễn Thu Trang
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Dân tộc
Chính sách
Chính sách dân tộc
Công tác dân tộc
Ủy ban dân tộc
Xóa đói giảm nghèo
Đồng bào dân tộc thiểu số
Abstract: Quán triệt những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra những nguyên tắc và định hướng chiến lược về chính sách dân tộc ở Việt Nam, đó là đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 237 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • Chinhsachdantocvacongtacdantochiennay.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 163,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.