Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43673
Title: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong quá trình hội nhập quốc tế
Authors: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Nông nghiệp
Nông thôn
Nông dân
An ninh quốc phòng
Môi trường sinh thái
Hội nhập quốc tế
Doanh nghiệp
Abstract: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có vai trò quan trọng để giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái. Nông nghiệp nông dân và nông thôn nước ta đang đứng trước những cơ hội và không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi những giải pháp toàn diện để phát triển bền vững.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 237 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Congnghiephoahiendaihoanongnghiepnongthontrongquatrinhhoinhapquocte.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 203,83 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.