Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44139
Title: Hoàn thiện quy định pháp luật về biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng nhằm bảo vệ quyền của người chưa thành niên
Authors: Cao Vũ Minh
Keywords: Trường giáo dưỡng
Biện pháp
Quyền của người chưa thành niên
Cơ sở cai nghiện
Người chưa thành niên
Cai nghiện bắt buộc
Abstract: Bài viết làm rõ những những bất cập, hạn chế trong thực tiễn áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng; Một số ý kiến nhằm hoàn thiện pháp luật về biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 8 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Số 20 (300) T10 2015
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL 20.15_b1_baovequyencuanguoichuavithanhnien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.