Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44388
Title: An toàn tài chính của các công ty chứng khoán Việt Nam
Authors: Hoàng Thị Bích Hà
Keywords: An toàn
Tài chính
Công ty chứng khoán
Việt Nam
Abstract: Thị trường chứng khoán là kênh dẫn vốn quan trọng trong nền kinh tế và thị trường chứng khoán chỉ hoạt động có hiệu quả khi các chủ thể tham gia trên thị trường có đầy đủ những điều kiện, năng lực nhất định và đảm bảo an toàn trong hoạt động, trong đó công ty chứng khoán là một trong những chủ thể đóng vai trò nòng cốt. An toàn trong hoạt động đặc biệt là an toàn tài chính có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của các công ty chứng khoán, qua đó tác động đến sự phát triển ổn định và bền vững của thị trường chứng khoán. Việc đảm bảo an toàn tài chính của công ty chứng khoán là điều kiện nền tảng và là yêu cầu cho sự phát triển của các công ty chứng khoán nói riêng và thị trường chứng khoán nói chung.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Extent: 237 trang
Method: Học viện Tài chính
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • hoangbichha.30615.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.