Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44409
Title: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các đoàn kinh tế quốc phòng khu vực phía bắc Việt Nam
Authors: Vũ Trường Khá
Keywords: Quản lý vốn đầu tư
Kinh tế Quốc phòng khu vực phía Bắc
Việt Nam
Quốc phòng - an ninh
Abstract: Biên giới quốc gia có vai trò đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh (QP-AN), kinh tế, văn hóa, xã hội. Bảo đảm giữ vững QP-AN, ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội dọc tuyến biên giới để phát triển kinh tế đất nước là nhiệm vụ quan trọng của toàn đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó Quân đội là nòng cốt. Muốn vậy, Nhà nước phải có chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) kết hợp chặt chẽ với QP-AN trong mọi lĩnh vực, địa bàn của đất nước. Trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Quân đội tham gia xây dựng và phát triển KTXH, củng cố QP-AN trên các địa bàn chiến lược, vùng đặc biệt khó khăn dọc theo tuyến biên giới, các Khu kinh tế quốc phòng (KTQP) đã được hình thành. Khu KTQP là một mô hình đặc biệt với nhiều mục tiêu đan xen như: phát triển KT-XH, ổn định chính trị, kết hợp chặt chẽ kinh tế - quốc phòng - an ninh…
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Extent: 187 trang
Method: Học viện Tài chính
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_ Vu Truong Kha_Dau tu xay dung_KT quoc phong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.