Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44488
Title: Hiệu quả kinh tế trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ của giáo dục đại học ở Việt Nam
Authors: Hà Văn Cân
Keywords: Cán bộ nhân viên
Đào tạo theo niên chế
Đào tạo theo niên chế - học phần
Đào tạo theo hệ thống tín chỉ
Đơn vị học trình
Giáo dục đại học
Giờ tín chỉ
Giảng viên
Sinh viên
Phương pháp giảng dạy
Abstract: Tìm kiếm những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo của Giáo dục đại học ở Việt Nam. Tổng quan nghiên cứu về hiệu quả kinh tế trong ĐTTC. Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh tế trong ĐTTC. Xây dựng khung lý thuyết, thiết kế các công cụ để đánh giá hiệu quả kinh tế trong ĐTTC. Thực hiện phân tích chi phí - hiệu quả trong ĐTNC và ĐTTC ở một số trường đại học của Việt Nam. Đánh giá hiệu quả kinh tế trong ĐTTC; so sánh với hiệu quả kinh tế trong ĐTNC. Tìm kiếm giải pháp nh m nâng cao hiệu quả kinh tế trong ĐTTC của Giáo dục đại học ở Việt Nam. Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Extent: 190 trang
Method: Luận án MOET http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_HaVanCanHe thong tin chi_Giao duc dai hoc Viet Nam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.