Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/44524
Title: Bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 09, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng ngày 26/05/2020
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Luật Bảo vệ môi trường
Luật Tổ chức Quốc hội
Description: Quốc hội nghe: Tờ trình về dự án Luật Bảo vệ môi trường Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung.
Issue Date: 2020-05-26
Type: Bản thông tin
Format: pdf
Extent: 48 trang
Source: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Coverage: Thư viện Quôc hội
Right: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 0b570ad6-42fd-447c-a9b9-bd9fbf280e8a.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 380,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.