Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44660
Title: Tỉnh Bắc Giang xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới
Authors: Nguyễn Xuân Cường
Keywords: Bắc Giang
Cán bộ
Công chức
Công chức cấp xã
Thời kỳ mới
Description: Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có vị trí, vai trò rất quan trọng, là lực lượng trực tiếp triển khai chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn. Nhằm mục tiêu tính xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Bắc Giang bảo đảm chất lượng và chuyên nghiệp, bài viết khái quát những kết quả đạt được, những hạn chế cần khắc phục và đề xuất Bắc Giang và một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của tỉrih Bắc Giang.
Abstract: Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có vị trí, vai trò rất quan trọng, là lực lượng trực tiếp triển khai chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn. Nhằm mục tiêu tính xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Bắc Giang bảo đảm chất lượng và chuyên nghiệp, bài viết khái quát những kết quả đạt được, những hạn chế cần khắc phục và đề xuất Bắc Giang và một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của tỉrih Bắc Giang.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 4 trang
Source: Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 1-2020
Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 1-2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • b13666fb-5184-4717-91a4-c3bb07e4237c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.