Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/44997
Title: Political finance and the equal participation of women in Colombia: a situation analysis
Keywords: Colombia
Political
Chính trị
Gender equality
Bình đẳng giới
Tài chính chính trị
Political finance
Description: Báo cáo đánh giá mức độ tài chính chính trị, một trở ngại đáng kể cho phụ nữ chay đua vào chính trị. Tập trung vào phân tích kinh nghiệm của Colombia, một đất nước, giống như nhiều nước Mỹ Latinh khác, tiếp tục đấu tranh với những lề lối xã hội, kinh tế và bất bình đẳng chính trị ảnh hưởng không cân xứng đến phụ nữ.
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 49915767138900183392221064381680183398.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.