Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45045
Title: Điều tra di cư nội địa quốc gia 2015: Các kết quả chủ yếu
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Điều tra
Thống kê
Di cư
Nội địa
Thành thị
Nông thôn
Abstract: Điều tra di cư nội địa quốc gia năm 2015 là cuộc điều tra chọn mẫu và nghiên cứu định tính được thực hiện trên phạm vi 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện cho 6 vùng kinh tế - xã hội và 02 thành phố là Hà Nội và Hồ Chí Minh. Đây là cuộc điều tra di cư nội địa quốc gia lần thứ hai, sau cuộc điều tra đầu tiên vào năm 2004 do Tổng cục Thống kê thực hiện tại Việt Nam. Cuộc điều tra này được thực hiện nhằm mục đích thu thập thông tin về di cư nội địa, phục vụ xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội nói chung và chính sách đối với người di cư nói riêng. Mục đích cụ thể bao gồm: (1) Ước lượng tỷ trọng các loại di cư và hướng di cư ở cấp quốc gia và cấp vùng, mô tả những đặc điểm của người di cư và bối cảnh hộ dân cư có hiện tượng di cư diễn ra; (2) Phân tích quá trình di cư, bao gồm quyết định di cư và tác động của nhận thức về di cư do thay đổi môi trường ở nơi xuất cư; các rào cản đối với di cư và hệ lụy của các rào cản dẫn tới những thay đổi trong các loại hình di cư. Phân tích tiền gửi về cho gia đình và sử dụng tiền gửi về; (3) Phân tích sự khác biệt giữa người di cư và người không di cư về điều kiện sống, hoạt động kinh tế, việc làm và thu nhập, tiếp cận các dịch vụ xã hội, chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hoá gia đình, nhận thức về cộng đồng và lối sống. So sánh kết quả của hai cuộc điều tra (năm 2015 và 2004) nhằm xác định những sự thay đổi về di cư trong hơn 10 năm qua.
Issue Date: 2016
Type: Sách
Extent: 195 trang
Method: http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • Phu luc Sach Dieu Tra1.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Sach Dieu Tra Di cu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,82 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.