Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45056
Title: Báo cáo Điều tra lao động và việc làm Việt Nam năm 2010
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Thống kê
Điều tra
Lao động
Nguồn lao động
Việc làm
Thành thị
Nông thôn
Kinh tế xã hội
Abstract: Báo cáo trình bày những kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm do Tổng cục Thống kê (TCTK) tiến hành trong tháng 4 năm 2010 nhằm thu thập các thông tin cơ bản về thị trường lao động năm 2010 có tính so sánh với số liệu các cuộc điều tra lao động - việc làm hàng năm trước đây của Tổng cục Thống kê phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Đồng thời cuộc điều tra còn phục vụ việc giám sát ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay lên thị trường lao động nước ta. Theo dự kiến, các thông tin thu thập đại diện được cho cả nước, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng kinh tế - xã hội sau mỗi kỳ điều tra và 63 tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương đối với cả 2 kỳ điều tra
Issue Date: 2011
Type: Báo cáo
Extent: 262 trang
Method: http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1.Gioi thieu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.Cacchitieuchuyeu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 858,35 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.Phan1.1.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.Phan1.2.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,97 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5.Phan1.3.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,38 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6.Phan2.1.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,12 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 7.Phan2.2.1.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,6 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 8.Phan2.2.2.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,87 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 9.Phan2.3.PDF
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,22 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 10.Phan2.4.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 11.Phan3.1.1.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 12.Phan3.1.2.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,96 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 13.Phan3.2.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 791,99 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 14.Phan3.3.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 15.Phan4.1.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 16.Phan4.2.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,33 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.