Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45090
Title: Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Thống kê
Điều tra
Nông thôn
Nông nghiệp
Thủy sản
Chăn nuôi
Đất đai
Kinh tế xã hội
Abstract: Mục đích chủ yếu của TĐT NTNN 2011 là thu thập thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản để: (i) Đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như từng địa phương; (ii) đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung trong các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu trong khu vực nông nghiệp và nông thôn; (iii) xây dựng cơ sở dữ liệu của khu vực nông nghiệp và nông thôn, phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu và làm dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ của các năm tiếp theo
Issue Date: 2012
Type: Báo cáo
Extent: 378 trang
Method: http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • Tap 1_1.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tap 1_2.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 758,04 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tap 1_3.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 544,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tap 1_4.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,02 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.