Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45135
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và thương mại tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2015
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Số: 70/BC-BCT
Sản xuất
Tình hình tiêu thụ
Sản xuất công nghiệp
Công nghiệp và thương mại
Tháng 7
Năm 2015
7 tháng đầu năm 2015
Abstract: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và thưng mại tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2015 về tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại (Đính kèm phụ lục)
Issue Date: 2015
Type: Báo cáo
Extent: 8 tràng
Method: Bộ Công Thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat tinh hinh hd nganh CN&TM t7 va 7 thang dau 2015.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 393,91 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PL BC tom tat tinh hinh hd nganh CN&TM t7 va 7 thang dau 2015.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 296,28 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.