Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45136
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất Công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 9 và 9 tháng năm 2013
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Số: 131/BC-BCT
Báo cáo
Sản xuất công nghiệp
Hoạt động thương mại
9 tháng năm 2013
Tháng 9
Phát triển công nghiệp
Hoạt động đầu tư
Abstract: Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất Công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 9 và 9 tháng năm 2013 về: Tình hình chung; Hoạt động sản xuất công nghiệp; Hoạt động thương mại; Hoạt động đầu tư (đính kèm phụ lục)
Issue Date: 2013
Type: Báo cáo
Extent: 17 trang
Method: Bộ Công Thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat tinh hinh hd nganh CN&TM t9 va 9 thang 2013.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 562,21 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PLBC tom tat tinh hinh hd nganh CN&TM t9 va 9 thang 2013.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 233,09 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.