Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45140
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 20110 và kế hoạch 2011 của ngành công thương
Keywords: Báo cáo
Nhiệm vụ
Kế hoạch
Ngành công thương
Nhiệm vụ năm 2010
Kế hoạch năm 2011
Sản xuất công nghiệp
Hoạt động thương mại
Abstract: Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 20110 và kế hoạch 2011 của ngành Công thương về: tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại năm 2010; Kế hoạch phát triển công nghiệp và thương mại năm 2011
Issue Date: 2011
Type: Báo cáo
Extent: 19 trang
Method: Bộ công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat nhiem vu ke hoach 2010 va ke hoach 2011-Nganh CT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 456,37 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PLBC tom tat nhiem vu ke hoach 2010 va ke hoach 2011-Nganh CT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 234,65 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.