Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45154
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động công nghiệp và thương mại tháng 2 năm 2016
Keywords: Báo cáo
Bộ Công Thương
Báo cáo Số: 14/BC-BCT
Hoạt động sản xuất công nghiệp
Hoạt động thương mại
Công nghiệp
Năm 2016
Tháng 2 năm 2016
Abstract: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động công nghiệp và thương mại tháng 2 năm 2016 (đính kèm phụ lục)
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: 11 trang
Method: Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat tinh hinh hd nganh CN&TM t2 2016.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,22 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PL BC tom tat tinh hinh hd nganh CN&TM t2 2016.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 289,41 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.