Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45165
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 10 và 10 tháng năm 2015
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Báo cáo Số: 106/BC-BCT
Sản xuất công nghiệp
Hoạt động sản xuất công nghiệp
Hoạt động thương mại
Tháng 10 năm 2015
Công nghiệp
Thương mại
Abstract: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 10 và 10 tháng năm 2015 (đính kèm phụ lục)
Issue Date: 2015
Type: Báo cáo
Extent: 11 trang
Method: Bộ công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat hd CN&TM t10 va 10 thang dau 2015.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 328,45 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PL BC tom tat hd CN&TM t10 va 10 thang dau 2015.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 213,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.