Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45175
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 4 và 4 tháng năm 2014
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Báo cáo Số: 45/BC-BCT
Hoạt động
Sản xuất
Công nghiệp
Hoạt động sản xuất công nghiệp
Hoạt động thương mại
Thưng mại
Năm 2014
Tháng 4
4 tháng đầu năm 2014
Abstract: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 4 và 4 tháng năm 2014 (đính kèm phụ lục).
Issue Date: 2014
2018-04-16
Type: Báo cáo
Extent: 16 trang
Method: Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat tinh hinh hd CN&TM t4 va 4 thang dau 2014.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 571,65 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phu luc 10.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 410,17 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • THANG 04-14 (CHINH THUC).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 386,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.