Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45180
Title: Đảng viên là người có đạo từ quan điểm V.LêNin đến thực tiễn hiện nay
Authors: Đào Đình Thưởng
Keywords: Đảng viên
Đạo
V.I.Lênin
Thực tiễn
Description: Sau thất bại của cuộc cách mạng 1905 ở Nga đã xuất hiện trào lưu "tìm thần", "tạo thần", muốn kết hợp giữa CNXH khoa học với tôn giáo, coi CNXH là một loại tôn giáo làm cho đảng viên và quần chúng mất phương hướng. Trong bối cảnh đó, V.I.Lênin đã tích cực truyền bá và đấu tranh nhằm khẳng định tính khoa học của các quan điểm C.Mác, Ph.Ăngheti về tôn giáo, nhưng cũng yêu cầu không được cực đoan trong vấn đề của đảng viên là người có đạo. Nghiên cứu quan điểm của V.I.Lênin về vấn đề này rất có ý nghĩa với thực tiễn của Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2020-02
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 6 trang
Source: Tạp chí Lý luận chính trị số 2 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5f8c405f-d41c-4756-b330-d5f377b3c6f0.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.