Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45193
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 8 và 8 tháng năm 2010
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Báo cáo tóm tắt
Ngành công nghiệp
Thương mại
Hoạt động thương mai
Sản xuất công nghiệp
Hoạt động sản xuất
Tháng 8
8 tháng năm 2010
Abstract: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 8 và 8 tháng năm 2010 (đính kèm phụ lục).
Issue Date: 2010
Type: Báo cáo
Extent: 6 trang
Method: Bộ công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat hd nganh CN&TM t8 va 8 thang 2010.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 141,12 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PLBC nganh CN&TM t8 va 8 thang 2010 (pdf.io).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 147,79 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.