Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45194
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 8 và 8 tháng năm 2012
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Báo cáo tóm tắt
Báo cáo Số: 80/BC-BCT
Ngành công nghiệp
Hoạt động thương mại
Sản xuất công nghiệp
Tháng 8 năm 2012
Abstract: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 8 và 8 tháng năm 2012 (đính kèm phụ lục)
Issue Date: 2012
Type: Báo cáo
Extent: 11 trang
Method: Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC hd nganh CN&TM t8 va 8 thang 2012.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PLBC hd nganh CN&TM t8 va 8 thang 2012 (pdf.io).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 208,7 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.