Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45221
Title: Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 10 và 10 tháng năm 2016
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Tình hình sản xuất
Sản xuất công nghiệp
Thương mại
Hoạt động thương mại
Tháng 10 năm 2016
Abstract: Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 10 và 10 tháng năm 2016 (đính kèm phụ lục)
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: 14 trang
Method: Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat sx CN va hđ tmai t10 va 10 thang dau 2016.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 175,8 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PL BC tom tat sx CN va hđ tmai t10 va 10 thang dau 2016 (pdf.io).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 219,75 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.