Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45235
Title: Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 9 năm 2014
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Ngành công nghiệp
Thương mại
Sản xuất công nghiệp
Hoạt động thương mại
Tình hính sản xuất công nghiệp
9 tháng năm 2014
Hoạt động đầu tư
Phụ lục
Giải pháp
Abstract: Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 9 năm 2014 (đính kèm phụ lục)
Issue Date: 2014
Type: Báo cáo
Extent: 15 trang
Method: Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat tinh hinh sx CN&TM t9 va 9 thang 2014.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 806,91 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. Phu luc 10.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 125,84 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5. PHU LUC 11a -11b BC V-ÉT QIII-2014 (pdf.io).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 86,94 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • ef3f88e8-d1e5-418c-b40e-34619a8fae99 (pdf.io).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 223,49 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.