Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45279
Title: Hoạt động chuyển giao công nghệ ở Hoa Kỳ
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Chuyển giao công nghệ
Hoa Kỳ
Kết quả nghiên cứu
Tổng luận
Description: Tổng quan về cải cách thể chế và các sáng kiến thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ ; chuyển giao công nghệ trong phòng thí nghiệm liên bang và các trường đại học của Hoa Kỳ. Kết luận và khuyến nghị đối với chính sách khoa học và công nghệ của Việt Nam.
Issue Date: 2013-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Format: pdf
Extent: 52 trang
Source: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 10-2013
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • 446ba741-8593-412e-8761-5047eca1bc26.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 993,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.