Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45282
Title: Khoa học và công nghệ thế giới - Những xu hướng mới
Authors: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia
Keywords: Khoa học
Công nghệ
Thế giới
Description: Tài liệu đưa ra những xu hướng lớn ảnh hưởng đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; các xu hướng công nghệ tương lai; xu hướng chính sách khoa học và đổi mới quốc gia; tương lai của các hệ thống khoa học; khoa học; khoa học và công nghệ ở một số quốc gia.
Issue Date: 2018
Type: Sách
Format: pdf
Extent: 188 trang
Source: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và công nghệ - Vista.gov.vn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6a121db2-1c9d-48a7-a720-af83ccf6cbe0.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,79 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.