Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45287
Title: Khoa học và công nghệ thế giới kinh nghiệm và định hướng chiến lược
Authors: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia
Keywords: Khoa học
Công nghệ
Thế giới
Kinh nghiệm
Định hướng
Chiến lược
Description: Tài liệu đưa ra bối cảnh phát triển khoa học và công nghệ trên thế giới cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, khoa học công nghệ của các nước châu Mỹ và các khu vực khác.
Abstract: Tài liệu đưa ra bối cảnh phát triển khoa học và công nghệ trên thế giới cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, khoa học công nghệ của các nước châu Mỹ và các khu vực khác.
Issue Date: 2020
Type: Sách
Format: pdf
Extent: 308 trang
Source: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và công nghệ - vista.gov.vn
Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và công nghệ - vista.gov.vn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • 989c5ec3-8fe8-4824-a514-005f242d2f58.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.